Diferències entre usabilitat i accessibilitat

Per explicar les diferències entre tots dos, primer cal saber que signifiquen per separat. L’accessibilitat tracta les normes que s’han de complir en dissenyar un lloc web. Sempre, pel que fa al correcte accés als continguts, des dels diferents dispositius. Quan parlem de dispositius, englobem: mòbils, tablets, PC’s, sistemes operatius, navegadors i dispositius de lectura, que ajuden a persones minusvàlides. Les normes d’accessibilitat, també parlen de l’accés universal per a tots els usuaris. Vetllant perquè aquests, tinguin alguna minusvalidesa o no, puguin accedir a tots els continguts d’un lloc web. Per exemple si un usuari té una minusvalidesa visual, potser utilitzi un lector perquè li narri la web. (En aquest cas, depenent de com s’hagi dissenyat la web, aquest lector serà capaç o no d’interpretar els continguts.)

Hi ha diversos nivells d’accessibilitat, en funció del grau d’accessibilitat que compleix la nostra web.

1.- Nivell d’Accessibilitat A (bàsic)
2.- Nivell d’Accessibilitat AA (mitjà)
3.- Nivell d’Accessibilitat AAA (alt)

La usabilitat tracta les recomanacions que s’han de tenir en compte en dissenyar un lloc web. Sempre, pel que fa a la facilitat d’accés per als usuaris. Es tracta que un lloc web sigui fàcilment navegable, és a dir, que un usuari no es perdi en els continguts, que trobi fàcilment els menús i que arribi a complir els objectius del lloc web: comprar, descarregar, subscriure, etc …

A diferència de l’accessibilitat no hi ha una hemmaienta que ens validi la usabilitat. Això ha de ser testejat pels propis usuaris i seran ells els que valorin la usabilitat del web. Per això és tan important en desenvolupar un projecte, que en la seva fase final, sigui testejat per usaris de diferents perfils i aquests comuniquin als desenvolupadors, la seva experiència com a usuari.

Podem dir que l’accessibilitat es compromet al fet que, des de qualsevol dispositiu, es pugui accedir als continguts. Mentre que la usabilitat, recomana on col·locar els continguts perquè li resultin de fàcil accés als usuaris.

Punts clau de la usabilitat i accessibilitat

Primer de tot hem de tenir en compte que dissenyar una pàgina web és determinar tots els elements que hi haurà en pantalla: els textuals i els tipogràfics, la tria o no de gràfics o d’imatges, el tipus d’icones i la presència o no de so i de vídeo.

Qualsevol producte que impliqui un disseny hauria de proposar-se, a banda d’obtenir un resultat bonic, la seva eficiència funcional, la seva utilitat. S’haurà de vetllar per la usabilitat de la web. La usabilitat a les pàgines web és una característica de qualitat que determina la facilitat de la interfície perquè sigui utililtzada per l’usuari. Per tant, el dissenyador és qui decideix com serà formalment la pàgina i quines característiques tindran, per exemple, els fons, els objectes, els gràfics o els botons de la pàgina web.

No s’ha de perdre mai de vista que es treballa per a les persones i que aquestes persones busquen en les webs una informació determinada que han de veure i consultar inevitablement per mitjà d’un aparell: l’ordinador.

L’accessibilitat web consisteix a vetllar perquè totes les pàgines que es publiquen a la Xarxa siguin accessibles a tothom. La informació de la web s’ofereix per mitjà d’un monitor d’ordinador i això ja és una dificultat, perquè hi ha persones amb problemes de visió i se’ls n’ha de facilitar l’accés. Per exemple, es poden tenir versions de la mateixa pàgina amb d’altres mides de lletra que permetin fer més gran el text per veure’l millor.

El disseny per a la web hauria de tenir en compte:

– L’organització del material visual.

– L’establiment de les condicions visuals.

– L’estreta relació que ha de tenir el disseny formal amb la manera com s’ha estructurat la informació.

Les característiques més importants que hem de tenir en compte són les seguents:

Consistència d’estil. Això dependrà directament d’haver-ne determinat molt bé el disseny.

No es vol dir amb això que s’hagin de saber fer filigranes a l’hora de dissenyar la interfície, sinó que cal mirar d’aprofitar al màxim els recursos de què es disposa a la Xarxa i aprendre a utilitzar-los conseqüentment.

Dissenyar un web equival a determinar quina imatge tindran totes les pàgines que s’elaboren. Unificar aquesta imatge ajudarà a identificar-se com a autors i alhora ajuda l’usuari a saber on és

El tipus de pàgina que es farà servir per organitzar els continguts. És a dir, si amb una pàgina simple n’hi ha prou, doncs s’utilitzarà aquesta. Però potser els continguts i l’estructura que se’ls vol donar és més complexa. Llavors potser caldrà valorar si es necessita una pàgina de marcs i, si és així, s’hauria de considerar fer-ne una versió simple per facilitar-ne la consulta.

La lletra, és a dir, la tipografia que es triï, identificarà les pàgines del web que s’està construint. Sempre és recomanable treballar amb estàndards tipogràfics perquè això assegura que qualsevol usuari visualitzarà correctament la tipografia triada. No és recomanable variar gaire la mida de la lletra que s’utilitza. Els encapçalaments poden ser més grans de mida i el cos dels textos haurien de ser d’una mida igual

Les imatges són part important d’aquesta nova forma d’expressió. S’ha de tenir en compte que segons el tema de què es parli en una web, els destinataris als quals s’adreça o l’objectiu que persegueix, caldrà dotar el text de l’aspecte que es consideri adient tenint en compte de no saturar-lo d’imatges o gràfics amb efectes innecessaris o fugint d’una monotonia que no informa visualment de res l’usuari.

La llargada de les pàgines. Diversos estudis d’usabilitat demostren que als usuaris no els agrada haver de tocar la barra de desplaçament vertical per anar descobrint els misteris que els amaga la web que consulten. Un tant per cent determinat d’usuaris deixen de visitar les pàgines que tenen massa necessitat de la barra de desplaçament per poc pràctiques i feixugues. Una recomanació fonamental a l’hora de dissenyar una web és determinar que la llargada de les pàgines no superi en excés la mida d’una pantalla. D’altra banda, si no hi ha més remei que tenir un document llarg, a la pàgina es poden oferir ajudes a l’usuari (per exemple, posar un índex al començament del document amb enllaços cap als apartats).

– Una última qüestió bàsica és encertar la combinació de colors per a la pàgina, ja que aquests asseguren la llegibilitat dels continguts. Els colors que s’usin han d’estar d’acord amb el context en què es desenvolupa el tema del document. Un dels problemes quan s’utilitzen colors és que aquests poden canviar segons el tipus de monitor amb què es visualitza la pàgina. Fer servir molts colors pot confondre l’usuari. És convenient definir tres o quatre colors bàsics, combinar-los, i definir-ne els tons (més clars i més foscos).

Desmentint mites sobre l’accessibilitat web

Des dels inicis de l’accessibilitat web han existit uns falsos mites sobre l’accessibilitat web, segurament fomentats per una falta d’informació o per un desconeixement de les tècniques que permeten aconseguir que un lloc web sigui accessible. El mite principal és creure que l’accessibilitat d’un lloc web es resol creant una versió alternativa de “només text”, sense imatges ni colors i que, per tant, si vols tenir una única versió d’un lloc web i que sigui accessible, tindrem de renunciar a l’ocupació d’imatges i colors i el lloc web serà “lleig i avorrit”. Aquest argument és totalment fals. Però a més d’aquest mite hi ha altres més:

Les persones amb discapacitat no utilitzen la web: FALS. Més aviat tot el contrari, ja que les noves tecnologies i Internet ha permès a un gran nombre de persones amb discapacitat portar una vida autònoma i independent.

Les pàgines web amb només text són accessibles: FALS. Les pàgines web que només contenen text poden ser difícils d’entendre per persones amb discapacitat cognitiva o amb dificultats amb el llenguatge com les persones sordes.

L’accessibilitat és cara i costosa: FALS. Evidentment, el procés d’aprenentatge i la posterior adaptació als llocs web ja existents suposen un cost, però igual que aprendre una nova tecnologia i adaptar els llocs web a la nova tecnologia.

L’accessibilitat és només per a cecs: FALS. Existeixen usuaris amb diferents tipus de discapacitat que poden experimentar diferents problemes d’accés i ús del contingut de les pàgines web.

–  Tot i que les persones amb discapacitat poden ser els usuaris que més es beneficien en aplicar l’accessibilitat web, en realitat es beneficia tothom, ja que també ajuda a qualsevol usuari que es trobi en circumstàncies especials com pot ser entorns amb baixa il·luminació, ambients sorollosos , accés a Internet amb connexions i equips amb capacitats limitades, etc.

Webgrafia

 

UAB. El disseny web: usabilitat i accessiblitat.
Última consulta 26/10/2017
https://wuster.uab.es/Web_Argumenta_Obert/unit_04/sot_3_03.html

Desarrollo web (2007). Usabilidad y accesibilidad: conceptos muy diferentes.
Última consulta 26/10/2017
https://desarrolloweb.com/articulos/usabilidad-y-accesibilidad.html

Pinkode (2011). Diferencias entre usabilidad y accesibilidad en la web.
Última consulta 26/10/2017
https://pinkode.wordpress.com/2011/11/28/diferencias-entre-usabilidad-y-accesibilidad-en-la-web/

Interactiva hostel UVic. Caracterísitques del web: usabilitat i accessibilitat.
Última consulta 26/10/2017
http://interactiva.hostel.uvic.cat/bloc/2017/02/26/caracteristiques-del-web-usabilitat-i-accessibilitat/

Universitat d’Alacant (2017). Accesiblidad web.
Última consulta 26/10/2017
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/

Antaviana (2012). Recursos web: Accessibilitat i usabilitat web.
Última consulta 26/10/2017
https://www.antaviana.cat/blog/2012/10/09/recursos-web-accessibilitat-usabilitat-web/