Introducció

Segons la Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), el 85% de la població mundial viurà a les grans ciutats. Això provoca que en les següents dècades els nuclis urbans hagin d’afrontar un gran nombre de problemes com l’abastiment energètic, les emissions de CO2, la planificació del trànsit automobilístic, la provisió de béns i matèries primeres i la prestació de serveis i seguretat als ciutadans.

Per evitar aquests problemes, en els últims anys ha sorgit el concepte de Smart City, que podria posar solució a aquesta problemàtica.

Què és una Smart City i quin és el seu origen?

Smart City o ciutat intel·ligent és aquella que aplica les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) amb l’objectiu de crear una infraestructura que garantitzi un desenvolupament sostenible a més d’un increment en la vida dels ciutadans, una major eficàcia dels recursos disponibles i una participació ciutadana activa.

L’origen de la ciutat intel·ligent a Espanya i en altres països és gràcies a l’empresa ACCEDA i a un dels pares de la Smart City, Enrique Ruz. Aquesta empresa juntament amb més de 30 empreses de diferents sectors i a governs de regions i ciutats espanyoles van crear la que es podria considerar com la primera smart city però en format cinematogràfic. Aquesta ciutat tenia una superfície de 5000 metres quadrats que incloïa els diferents edificis dels sectors necessaris en una ciutat com un hospital, una escola, un govern, correus, entre d’altres, que es trobaven dins d’un entorn urbà amb totes les infraestructures necessàries que té qualsevol ciutat.

Com s’analitza una Smart City?

Per analitzar una ciutat i veure fins a quin punt aquesta és intel·ligent, s’han establert sis dimensions que són les següents, i dins de cada una d’elles trobem diferents factors que les milloren o les empitjoren:

Via: uclg-digitalcities.org

Smart Cities destacades

Actualment les Smart Cities estan en auge i ja són moltes les ciutats que van evolucionant de cara al futur. Però n’hi ha que destaquen per diferents característiques sobre les que altres ciutats poden prendre exemple.

Tóquio

És la smart city per antonomàsia. Destaca per l’ús de tecnologia NFC en diversos sectors com el transport públic o els serveis. Líder mundial en capital humà i gestió pública.

Via: theverge.com

Toronto

La ciutat canadenca conté un 30% de les empreses tecnològiques de tot el país a part de tenir un centre d’innovació per a elles. A més dóna molt suport als emprenedors ja que moltes d’aquestes empreses són molt joves.

Silicon Valley

És l’epicentre mundial de la innovació tecnològica que alberga empreses multinacionals com Google, Apple o Facebook. A més d’això, destaca en tres àrees fonamentals que són la cura del medi ambient, l’eficàcia del transport urbà i la resistència davant de desastres naturals.

Via: countercurrents.com

Amsterdam

Recentment ha aplicat una iniciativa smart que consisteix en un enllumenat públic que es regula en funció del lloc on es trobi i de la necessitat que tingui. Això ajuda al medi ambient i redueix el consum.

Via: wireless.electronicspecifier.com

A nivell estatal, també hi ha algunes ciutats que han dut a terme iniciatives interessants de cara a convertir la ciutat en una Smart City.

Barcelona

És la quarta ciutat mundial amb més projecció i la sisena en mobilitat i transport. Destaca per albergar el Smart City Expo World Congress que ha tingut lloc del 14 al 16 de novembre recentment, té una elevada penetració del Smartphone en els seus ciutadans i té una de les xarxes de connexió gratuïta a Internet més grans d’Europa.

Santander

La ciutat càntabra compta amb un gran nombre de sensors per tota la ciutat que recullen informació en temps real de diferents àmbits com el trànsit, la meteorologia o la contaminació de l’ambient.

Gijón

Es troba entre les cinc ciutats més intel·ligents d’Espanya en el que es refereix a l’e-administració, l’open data i l’estructura de telecomunicacions a més de ser un referent en l’ús de vehicles elèctrics com a vehicles municipals.

Relació de la Smart City amb el periodisme

L’aparició i l’auge de les ciutats intel·ligents tenen molt a veure amb l’evolució de la tecnologia i de la comunicació. En una Smart City tot está connectat com ja hem vist anteriorment i això també afecta a la feina del periodista.

Tot i que la relació entre una Smart City i el periodisme no és molt clara ni directa, sí que afecta a la feina del periodista en sí. En la societat actual passen mil coses en mil llocs diferents i fa uns anys, no gaires, era impossible cobrir tot el que passava des d’un punt de vista periodístic. Avui en dia estem més a prop d’aconseguir-ho, i això és degut a que la connectivitat que ens dóna la Smart City , per exemple, amb internet fa que puguem rebre o transmetre informació des d’on sigui i com sigui.

Ara bé, més que degut a la Smart City, aquesta “facilitat” periodística té més a veure amb el desenvolupament de la tecnologia en general ja que avui en dia també existeix aquesta possibilitat en moltes zones rurals.

Presentació del treball

Smart Cities

Webgrafia

Wikipedia. Ciudades inteligentes. Consultat el 10 de novembre de 2017, des de https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_inteligente

Winlead. Smart Cities. 5 ejemplos de ciudades inteligentes en el mundo. Consultat el 13 de novembre de 2017, des de https://winlead.es/smart-cities-ejemplos-de-ciudades-inteligentes-en-el-mundo/

ONTSI. Estudio y guia metodológica sobre Ciudades Inteligentes. Consultat el 13 de novembre de 2017, des de https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/sector-publico/Deloitt_ES_Sector_Publico_Estudio-sobre-ciudades-inteligentes.pdf

Chris Weller. The 25 most high-tech cities in the world. Consultat el 15 de novembre de 2017, des de http://www.businessinsider.com/the-most-high-tech-cities-in-the-world-2017-8/#25-washington-dc-1

Economipedia. ¿Qué es una smart city o Ciudad inteligente? Consultat el 10 de novembre de 2017, des de http://economipedia.com/definiciones/que-es-una-ciudad-inteligente-o-smart-city.html

Smart University. Libro Smart City. Consultat el 13 de novembre de 2017, des de http://www.librosmartcity.com/

Endesa Educa. Smart Cities. Consultat el 13 de novembre de 2017, des de http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/smart-city/