Principis bàsics

Els drets digitals són els permisos de les persones per realitzar accions legítimes que comprenen l’ús d’un ordinador, tot tipus de dispositiu electrònic, o una xarxa de comunicacions.

Un dels grans reptes de la seguretat en línia és la recerca de l’equilibri entre la protecció dels usuaris i la lliure circulació per Internet. La Coalició Dinàmica pels Drets i Principis d’Internet és una xarxa internacional oberta de persones i organitzacions que treballen per fer complir els drets humans en l’ambient en línia i en tot l’espectre d’àmbits de creació de polítiques per internet. Forma part del Fòrum per la Governança d’Internet de les Nacions Unides.

L’any 2015, aquesta organització va impulsar la Carta de Drets Humans i Principis per a Internet amb l’objectiu de conscienciar de l’existent vulneració dels Drets Humans i per tal d’obrir un debat sobre aquesta problemàtica. Així doncs, aquesta carta reuneix 10 drets bàsics que podrien definir perfectament la vida a la xarxa:

 1. Universalitat i igualtat. Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets, que han de ser respectats, protegits i complerts en l’entorn online.
 2. Drets i justícia social. Internet és un espai per a la promoció, protecció i compliment dels Drets Humans i l’avanç de la justícia social. Tota persona té el deure de respectar els drets dels altres en l’entorn online.
 3. Accessibilitat. Tota persona té el mateix dret a accedir i utilitzar Internet de forma segura i lliure.
 4. Expressió i associació. Tota persona té dret a cercar, rebre i difondre informació lliurement a Internet sense censura ni interferències. Tothom té dret a associar-se lliurement a través d’Internet, amb fins socials, polítics, culturals o d’un altre tipus.
 5. Confidencialitat i protecció de dades. Tota persona té dret a la privacitat en línia. Això inclou el no ser vigilat, el dret a utilitzar xifrat i el dret a l’anonimat. Tothom té dret a la protecció de dades, incloent el control sobre la recollida, retenció, transformació, eliminació i divulgació de les seves dades personals.
 6. Vida, la llibertat i seguretat. El dret a la vida, la llibertat i la seguretat han de ser respectats, protegits i complerts a Internet. Aquests drets no han de ser infringits o utilitzats per infringir drets d’altres.
 7. La diversitat. La diversitat cultural i lingüística a Internet ha de ser promoguda, la innovació tècnica i política han d’encoratjar i facilitar la pluralitat d’expressió.
 8. Igualtat. Tothom tindrà accés universal i obert als continguts d’Internet, lliure de prioritzacions discriminatòries, filtrat o control de trànsit per raons comercials, polítiques o d’un altre.
 9. Normes i reglament. l’arquitectura d’Internet, els sistemes de comunicació i els formats de documents i dades s’han de basar en estàndards oberts que garanteixin la interoperabilitat completa, la inclusió i la igualtat d’oportunitats per a tothom.
 10. Govern. Els Drets Humans i la Justícia Social han de ser la base jurídica i normativa sobre la qual operar a Internet. Açò es farà de manera transparent i multilateral, amb un Internet basat en els principis de la participació inclusiva i la rendició de comptes.

Legislació

Pel que fa a la legislació vigent en ciberdrets, cal destacar l’absència de lleis que regulin els drets digitals a l’Estat espanyol. La Unió Europea és l’encarregada de legislar aquest aspecte. Actualment, hi ha gairebé una trentena de lleis sobre protecció de dades i seguretat en xarxa. Una de les més importants, i a través de la qual repassarem els principals drets, és la Directiva 2002/58 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques (Directiva sobre la privacitat i les comunicacions electròniques).

En el primer article, s’informa del propòsit més general de la llei:

Artículo 1

Ámbito de aplicación y objetivo

La presente Directiva armoniza las disposiciones de los Estados miembros necesarias para garantizar un nivel equivalente de protección de las libertades y los derechos fundamentales y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas, así como la libre circulación de tales datos y de los equipos y servicios de comunicaciones electrónicas en la Comunidad.

Destaca l’interès en garantir l’equivalent als drets fonamentals, el dret a la intimitat i a la lliure circulació de dades. Si seguim llegint, l’article 2 fa una definició d’alguns termes digitals. Més endavant, a l’article 4 es tracta el tema de la seguretat:

Seguridad

 1. El proveedor de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público deberá adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la seguridad de sus servicios, de ser necesario en colaboración con el proveedor de la red pública de comunicaciones por lo que respecta a la seguridad de la red. Considerando las técnicas más avanzadas y el coste de su aplicación, dichas medidas garantizarán un nivel de seguridad adecuado al riesgo existente.
 2. En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red, el proveedor de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público deberá informar a los abonados sobre dicho riesgo y, cuando el riesgo quede fuera del ámbito de las medidas que deberá tomar el proveedor del servicio, sobre las posibles soluciones, con una indicación de los posibles costes.

Els principals drets que aquí es defensen és la seguretat dels serveis de comunicacions electròniques i el dret a la informació en cas de risc de seguretat a la xarxa. L’article següent defineix un dels punts més importants: la confidencialitat.

Artículo 5

Confidencialidad de las comunicaciones

 1. Los Estados miembros garantizarán, a través de la legislación nacional, la confidencialidad de las comunicaciones, y de los datos de tráfico asociados a ellas, realizadas a través de las redes públicas de comunicaciones y de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. En particular, prohibirán la escucha, la grabación, el almacenamiento u otros tipos de intervención o vigilancia de las comunicaciones y los datos de tráfico asociados a ellas por personas distintas de los usuarios, sin el consentimiento de los usuarios interesados, salvo cuando dichas personas estén autorizadas legalmente a hacerlo de conformidad con el apartado 1 del artículo 15. El presente apartado no impedirá el almacenamiento técnico necesario para la conducción de una comunicación, sin perjuicio del principio de confidencialidad.

[…]

La confidencialitat és un dels problemes que més preocupació genera als usuaris. Segons un Eurobaròmetre de finals de l’any 2015 (Martínez, 2015), el 67% dels europeus estan preocupats per no tenir el control sobre la informació que lliuren a xarxes socials com Facebook, Yahoo o Instagram. La llei que estem repassant obliga als Estats de la Unió Europea a garantir la confidencialitat de les comunicacions i les seves dades de tràfic corresponents, a més de a prohibir-ne la gravació o l’emmagatzematge.

Precisament, també és important el tractament de les dades de tràfic. L’article 6 dicta què s’ha de fer:

Artículo 6

Datos de tráfico

 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 5 del presente artículo y en el apartado 1 del artículo 15, los datos de tráfico relacionados con abonados y usuarios que sean tratados y almacenados por el proveedor de una red pública de comunicaciones o de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible al público deberán eliminarse o hacerse anónimos cuando ya no sea necesario a los efectos de la transmisión de una comunicación.

[…]

El que explica bàsicament aquest article és que les dades que ja no siguin útils per a la pròpia comunicació hauran de ser eliminades o, en el pitjor dels casos, fer-les anònimes. Els dos articles a continuació tracten altres temes com la facturació i les línies. Finalment, l’article 9 parla de la localització.

Artículo 9

Datos de localización distintos de los datos de tráfico

 1. En caso de que puedan tratarse datos de localización, distintos de los datos de tráfico, relativos a los usuarios o abonados de redes públicas de comunicaciones o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, sólo podrán tratarse estos datos si se hacen anónimos, o previo consentimiento de los usuarios o abonados, en la medida y por el tiempo necesarios para la prestación de un servicio con valor añadido. El proveedor del servicio deberá informar a los usuarios o abonados, antes de obtener su consentimiento, del tipo de datos de localización distintos de los datos de tráfico que serán tratados, de la finalidad y duración del tratamiento y de si los datos se transmitirán a un tercero a efectos de la prestación del servicio con valor añadido. Se deberá ofrecer a los usuarios y abonados la posibilidad de retirar en todo momento su consentimiento para el tratamiento de los datos de localización distintos de los datos de tráfico.
 2. Cuando se haya obtenido el consentimiento de un usuario o abonado para el tratamiento de datos de localización distintos de los datos de tráfico, el usuario o abonado deberá seguir contando con la posibilidad, por un procedimiento sencillo y gratuito, de rechazar temporalmente el tratamiento de tales datos para cada conexión a la red o para cada transmisión de una comunicación.

[…]

Aquest és una altra de les qüestions destacades. A la Unió Europea, les dades de localització només podran ser utilitzades sota el consentiment de l’usuari o si es fa de forma anònima. A més, els usuaris sempre tenim el dret a poder retirar aquest permís.

 

Drets dels usuaris digitals

Fet un repàs a una de les principals legislacions i afegint-ne d’altres importants, aquest és un llistat dels ciberdrets més importants.

 1. Dret a l’accés a Internet (dret humà des de juny del 2011)
 2. Dret a la propietat intel·lectual
 3. Dret a la llibertat ideològica
 4. Dret a la seguretat
 5. Dret a l’honor
 6. Dret a la intimitat
 7. Dret a la pròpia imatge
 8. Dret a la llibertat d’expressió
 9. Dret d’associació
 10. Dret al coneixement
 11. Dret a la privacitat en línia

 

Des de fa uns anys, la Unió Europea i els seus Estats membre treballen per modernitzar una legislació anacrònica. La política no ha avançat a la velocitat que ho ha fet la tecnologia i això és evident. Els usuaris es queixen de la poca protecció que tenen en xarxa.

Actualment, s’està treballant en aspectes tan importants com el dret a l’oblit, un enduriment de la protecció de dades i el consentiment parental als menors de 14 anys per obrir comptes a les xarxes socials. A més, la futura legislació incorporarà dures sancions per a aquelles empreses que incompleixin les normatives i vulnerin els drets en l’àmbit digital.

 

Bibliografia

Eur-lex.europa.eu. EUR-Lex. [online] Disponible a:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html [Consultat el 17 d’oct. 2017].

Directiva 2002/58 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques (Directiva sobre la privacitat i les comunicacions electròniques).

Derechoseninternet.org. Derechos en Internet. [en línia] Disponible a: http://www.derechoseninternet.org/ [Consultat el 17 d’oct. 2017].

Derechos en Internet. (2017). Carta de Drets Humans i Principis per a Internet. [en línia] Disponible a: http://derechoseninternet.com/docs/IRPC_Carta_Derechos_Humanos_Internet.pdf [Consultat el 17 d’oct. 2017].

Apc.org. Association for Progressive Communications. [en línia] Disponible a: https://www.apc.org/en/node/5677 [Consultat el 19 d’oct. 2017].

European Commission (2015). Agreement on Commission’s EU data protection reform will boost Digital Single Market. [en línia] Disponible a: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_en.htm [Consultat el 19 d’oct. 2017].

Centrodeinnovacionbbva.com. (2017). La UE amplía los derechos digitales de sus ciudadanos. [en línia] Disponible a: http://www.centrodeinnovacionbbva.com/noticias/la-ue-amplia-los-derechos-digitales-de-sus-ciudadanos [Consultat el 22 d’oct. 2017].

ciberderecho.com. (2017). Las nuevas normas de privacidad que propone la Unión Europea. [en línia] Disponible a:
http://www.ciberderecho.com/las-nuevas-normas-de-privacidad-que-propone-la-union-europea/ [Consultat el 22 d’oct. 2017].

Tung, L. (2015). Ban teens from Snapchat, Facebook, Google? That’s Europe’s new ruling. [en línia] ZDNet. Disponible a:
http://www.zdnet.com/article/ban-teens-from-snapchat-facebook-google-thats-europes-new-ruling/ [Consultat el 22 d’oct. 2017].

Martínez, S. (2015). Europa blinda la privacidad digital. [online] El Periódico. Disponible a: http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20151216/europa-blinda-privacidad-digital-de-los-ciudadanos-con-mas-proteccion-de-datos-4757026 [Consultat el 22 d’oct. 2017].