D’on sorgeixen la usabilitat i l’accessibilitat web? que són? com es realitzen?. Entendrem per què són factors importants a desenvolupar per garantir una bona faceta d’experiència web del usuari.

Facetes d’experiència dels usuaris

La sensació de plaer i funcionalitat navegant a una pàgina web ve d’un bon disseny, aquesta sensació és l’experiència del usuari.

L’experiència del usuari és el conjunt de factors i elements relatius a la interacció de l’usuari, el resultat d’aquest és la generació d’una percepció positiva o negativa del nostre treball.

La faceta de l’usuari consta de 7 factors que exposo a continuació, els quals s’han treballar individualment a l’hora de crear una pàgina. En aquest treball analitzaré dos d’ells, la usabilitat, l’accessibilitat.

 • Útil: És útil, innovador o servirà a algú l’espai que estem elaborant? És un factor important i diferenciador a l’hora d’elaborar una pàgina web.
 • Usable: Correspon a la facilitat d’ús.
 • Desitjable: Parlem d’equilibri entre imatges, identitat i marca. Són els components emocionals del disseny.
 • Encontrable: Correspon que el lloc web sigui navegable i permeti trobar d’una manera senzilla i pràctica el que els usuaris necessiten.
 • Creïble: Afecta a la confiança que ens té l’usuari. El contingut de la web ha de ser verídic.
 • Valuós: Els llocs webs no només han de satisfer, també han de oferir valor afegit als usuaris. La intenció sempre es ressaltar sobre altres.
 • Accessible: Més del 10% de la població Espanyola té discapacitat. L’accessibilitat és facilitar l’ús de la web i producte per a ells.

Què és usabilitat web?

La traducció literal i més correcte de usabilitat és “facilitat i simplicitat d’ús d’un article o objecte”.

La usabilitat és la disciplina que estudia la forma en que es dissenya les pàgines webs perquè els usuaris puguin interactuar en aquests d’una forma més senzilla, còmoda e intuïtiva possible.

El propòsit és que l’usuari que visita la pàgina pugui aconseguir la seva necessitat amb efectivitat i satisfacció en un context específic d’ús.

Per tant, com major sigui la usabilitat del lloc web, major és l’impacte d’aquest en l’usuari.

Característiques principals de la Usabilitat

La finalitat d’aquesta característica web es comprova amb aquests factors:

 • Facilitat d’aprenentatge: Defineix el temps que l’usuari que mai ha vist la interfície pugui aprendre a utilitzar-la i realitzar operacions bàsiques.
 • Facilitat i eficiència d’ús: És la rapidesa amb que es desenvolupa la feina.
 • Facilitat de recordar com funciona: Capacitat de recordar les característiques i com funciona un sistema per utilitzar-lo més endavant.
 • Freqüència i gravetat d’errors: L’ajuda que s’ofereix a l’usuari per enfrontar errors si no saben utilitzar el sistema.
 • Satisfacció subjectiva: Grau de satisfacció de l’usuari amb el sistema gracies a la facilitat i simplicitat d’ús d’aquest.

Com s’elabora la usabilitat de la nostra pàgina web?

A l’hora d’elaborar la nostra pàgina hem de realitzar un disseny centrat en l’usuari, dissenyat para i per l’usuari, en contraposició a lo que podria ser un disseny centrar en tecnologia, creativitat o originalitat. És molt important, fer saber a l’usuari què trobarà a la nostra web. A continuació veurem com elaborar una bona usabilitat que millori la nostra web.

 • Disseny de qualitat: un dels punts més fort es l’atractiu de la web, l’estructura dels continguts i ús de gamma de colors coherent i agradable

Ref. The Shaker & The Jigger

 • Menú de navegació: personalment és on centro la importància en la usabilitat. Presentar un menú raonable sense equivalents de submenús, és la principal raó perquè l’usuari es desorienti i desisteixi amb la nostra web. S’ha de fer accessible esquematizadament l’accés a tota la informació d’una manera clara i fàcil.

Ref. The Shaker & The Jigger

 • Menor nombre de clics: significa accedir fàcilment a totes les seccions de la web sense haver de buscar en molts subapartats.
 • “Scroll”: És útil tenir la informació més rellevant de l’apartat al principi de la pàgina sense haver de desplaçar-nos i fer recerca a la web sencera.
 • Compatibilitat amb distints navegadors i dispositius:                            L’accessibilitat actuals

  Ref. The Shaker & The Jigger

  dels usuaris als espais web està condicionada amb l’adaptació d’aquestes al dispositius portàtils, adaptant el disseny per no perdre disseny i funcionalitat. La majoria d’usuaris utilitzen dispositius mòbils per comoditat i falta de temps, aquests es el mitja més utilitzat i pot correspondre al 75% de visites de la web, és important la seva adaptació per facilitar la navegació de l’usuari i usabilitat.

 

 

 • Criteris estandaritzats: són criteris que els usuaris ja coneixen i estan familiaritzats per la seva nagevació web, tal com: Logotip, enllaços, buscador, login, xarxas socials corporatives. Els usuaris asocian a que la localització d’aquest sempre ha d’estar a un lloc concret de totes les pàgines web i què podem treure d’allà.

Text de Usabilitat

Un test de usabilitat consisteix en mirar com algú navega per la pàgina web i ens descriu lo que està pensant.

El text es realitza demanant-li que arribi a lloc concret de la web i observant amb quins problemes es troba, tal com una navegació confusa o instruccions poc clares.

En aquest test és important demanar a l’usuari prioritats que són les interesants per l’empresa propietària de la web, tal com:

 • Objectiu immediats: Tal com consultar horari o informació de contacte. Si en aquest espais hi ha problemes pot causar una dolenta impressió i fer que no es visiti la web si no poden tenir contacte amb nosaltres.
 • Objectius crucials: Aconseguir algun objectiu principal de la pàgina web. Si es una tenda online realitzar una demanda, que no trobi problemes a l’hora de realitzar la compra.
 • Objectius de convertir usuaris en clients: És important que el visitant es converteixi en usuari de la nostra marca i aconsegueixi si és el cas registrar-se o que pugui consultar sense que aquesta acció li origini errors.

La finalitat és evitar la frustració del usuari amb el fet de no trobar la seva necessitat.

Què és accessibilitat web?

A espanya hi ha un 10% de població amb discapacitat, quan parlem d’accessibilitat web parlem d’adaptar la pàgina web per l’ús d’aquests usuaris, independentment de la seva discapacitat ja sigui tècnica o física aquest podrà utilitzar correctament la nostra pàgina web.

El tipus de discapacitat que parlem poden ser:

 • Deficiències visuals: persones cegues o amb visió molt reduïda i daltònics.
 • Deficiències auditives: persones sordes o la barrera de l’idioma.
 • Deficiències motrius: Té a veure amb la mobilitat de l’usuari. Utilitzen dispositius alternatius als convencionals.
 • Deficiències cognitives i de llenguatge: Salud mental, memòria, no saben llegir.

Aquestes són les categories a les quals hem de desenvolupar l’accessibilitat web per facilitar l’ús de la web.

L’accessibilitat al contingut també té a veure amb el context d’ús i el dispositiu d’accés empleat. És a dir, el dispositiu que pugui utilitzar l’usuari per accedir a la web, per mesura un dispositiu mòbil no podrem veure lo mateix que a un ordinador, per tant és preferible adaptar-ho amb aquest mitjançant el disseny específic de dispositiu portàtil.

Les webs del govern és un requisit normatiu comptar amb aquesta adaptació d’accessibilitat web.

Hi ha diferents factors pels quals la importància de realitzar aquesta adaptació, els departaments de Responsabilitat Social de les companyies ho veuen com un assumpte a tenir en compte en l’estratègia, ja que ajuda a fidelitzar a clients i es positiu tenir una resposta davant la diversitat.

Pautes de accessibilitat web

La referència que s’utilitza per mesurar l’accessibilitat web i per tant la creació de la accessibilitat són les “Pautes d’Accessibilitat al contingut de la web 1.0”, els quals son els principis generals pel disseny accessible.

 • Alternatives equivalents pel contingut visual i sonor.
 • No basar-se només al color. El textos i gràfics s’han de comprendre sense necessitat de veure els colors.
 • Utilitzar fulls d’estils. Tenim l’estructura global de la pàgina definida.
 • Identificar l’idioma utilitzat.
 • Crear taules de dates que es transformin correctament.
 • Les pàgines amb noves tecnologies s’han de poder transformar correctament. L’usuari pot desconnectar les tecnologies modernes per guanyar rapides de descarrega, el contingut ha de romandre accessible.
 • Assegurar a l’usuari el control sobre els canvis de contingut tempo-sensible. Es a dir, que els textos o imatges en moviment no siguin automàtics i l’usuari ho pugui manipular al seu ritme.
 • Assegurar la accessibilitat directa a les interfície d’usuaris incrustades.
 • S’ha de dissenyar amb independència del dispositiu a utilitzar. Si l’usuari vols interactuar amb l’aplicació mitjançant un teclat, veu, punter, etc, aquest ha de permetre tenir un control del formulari amb qualsevol dispositiu, ja que depenent la discapacitat utilitzarà un o altre.
 • Utilitzar la tecnologia i pautes del W3C. Inclou característiques accessibles desenvolupades per crear contingut accessible.
 • Proporcionar informació de context i orientació.
 • Proporcionar mecanisme clars de navegació. Ajuda, barres de navegació…
 • Documents clars i senzills.

Com s’elabora l’accessibilitat de la nostra pàgina web?

Per elaborar l’accessibilitat ho podem fer de la següent manera:

Pàgines per teclat, sense utilitzar ratolí, és important per les persones amb deficiència motriu, que no poden utilitzar el ratolí per problemes de manipulació o viceversa.

 

 

 

Crear subtítols pels vídeos, transcripcions de text dels arxius d’àudio o poder augmentar la mida de la lletra a la web és fonamental pels usuaris amb deficiència auditiva.

 

Per últim i des de el meu punt de vista, el més complex, les persones cegues i amb deficiència visual. Aquest sector de la població significa en quant es refereix l’accessibilitat web una inversió més forta per part de les empreses, parlem d’inversió ja que el lloc web s’ha d’adaptar en la seva total programació per tenir lectors del contingut web.

Utilitzaré d’exemple Inclusite, servei que tenen algunes empreses el qual s’activa perquè les persones amb deficiència visual puguin visitar una pàgina web. En aquest cas posaré d’exemple la web de la multinacional Campofrío.

Activan Inclusite a la mateixa web ens dona varies opcions segons la necessitat o preferència, tal com:

Inclusite Campofrio Food Group

En tot moment, tenim una veu que ens redacta el text que apareix a la pàgina en que ens trobem. Amb ajuda de l’opció escollida podem controlar què ens interessa i què volem que ens llegeixi.

Inclusite Campofrio Food Group

Conclusió

La usabilitat és tant important ja que:

 • Oferim als usuaris la millor experiència.
 • Ens diferenciem i destaquem davant la competència.
 • Els usuaris no han d’aprendre a funcionar la web, sinó que ràpidament podem accedir al seu interès.
 • Es per menys temps, esforç i diners en el suport de la web.

La accessibilitat és tant important ja que:

 • El producte o servei serà utilitzat pel major nombre de persones, indiferentment de les limitacions pròpies de l’individu o les derivades del context d’ús.
 • L’accessibilitat és entesa com “part de” i al mateix temps “requisit per” la usabilitat.
 • Els principis bàsics en que s’assenta l’accessibilitat web és que un producte ha de ser: Perceptible, Operable, Comprensible i Robust.

Presentació Prezi

Webgrafia

[ Guia Digital, ¿Qué es la Usabilidad? [En línia]. Visitat el 06 de Novembre de 2016, de: http://www.guiadigital.gob.cl/articulo/que-es-la-usabilidad ]

[ Sidar.org, Recopilación de Métodos de Usabilidad [En línia]. Visitat el 06 de Novembre de 2016, de: http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/visitable/Herramientas.htm ]

[ Jimdo, ¿Test de usabilidad? Cuando tus visites pueden darte la clave del diseño de tu web [En línia]. Visitat el 06 de Novembre de 2016, de: http://es.jimdo.com/2015/02/03/tests-de-usabilidad-cuando-tus-visitas-pueden-darte-la-clave-del-dise%C3%B1o-de-tu-web/ ]

[ Lancetalent, 5 Principios para mejorar la Usabilidad de tu web [En línia]. Visitat el 06 de Novembre de 2016, de: https://www.lancetalent.com/blog/5-principios-para-mejorar-la-usabilidad-de-tu-web/ ]

[ Lancetalent, Guía del emprendedor: ¿Qué es un diseño UX? [En línia]. Visitat el 06 de Novembre de 2016, de https://www.lancetalent.com/blog/diseno-ux/ ]

[ Adrenalina, 10 tips para mejorar la Usabilidad web de nuestro proyecto [En línia]. Visitat el 06 de Novembre de 2016, http://www.adrenalina.es/mejorar-usabilidad-web/ ]

[ Alicia moder, Usabilidad web: 10 claves para optmizarlo en tu web [En línia]. Visitat el 06 de Novembre de 2016, http://aliciamoder.com/usabilidad-web-10-claves/ ]

[ Lancetalent, Cómo diseñar una web para usuarios daltónicos [En línia]. Visitat el 08 de Novembre de 2016, https://www.lancetalent.com/blog/como-disenar-una-web-para-usuarios-daltonicos/ ]

[ No solo usabilidad, Qué es la Accesibilidad Web [En línia]. Visitat el 08 de Novembre de 2016, http://www.nosolousabilidad.com/articulos/accesibilidad.htm ]

[ Sedic, Pautas de Accessibilidad al Contenido en la Web [En línia]. Visitat el 08 de Novembre de 2016, https://www.sedic.es/autoformacion/accesibilidad/7-pautas-accesibilidad.html ]

[ Usabe y accessible, Glosario de usabilidad y accesibilidad web [En línia]. Visitat el 08 de Novembre de 2016, http://www.usableyaccesible.com/recurso_glosario.php ]

[ Inclusite, [En línia]. Visitat el 08 de Novembre de 2016, http://www.inclusite.com/es/referencias/ ]