D’un actiu fonamental per les empreses a figures del passat? 

PRESENTACIÓ: DEFINICIÓ, FIGURA I FUNCIONS

Un Community Manager és el professional de l’empresa que té la responsabilitat de construir, gestionar i administrar la comunitat online al voltant d’una marca a Internet, creant i mantenint relacions establertes i duradores amb els clients i qualsevol usuari interessat en la marca.

El concepte de Community Manager, també pot ser traduït o entès com a responsable o gestor de la comunitat d’Internet.

És important distingir entre la figura del Community Manager i la figura del Community Developer:

 Vídeo 1: La figura del Community Manager. Font: Youtube 

Dins de l’empresa, el Community Manager fa funcions que l’ajudaran i conduiran per poder realitzar correctament el segon grup de funcions, que podrien definir-se com les labors o funcions tangibles i/o visibles.

Vídeo 2: Funciones de un Comunity Manager. Font: Youtube 

A llarg termini, doncs, el desenvolupament de tot el treball realitzat pel Community Manager conduirà a fidelitzar amb els clients, potenciar la imatge de marca, augmentar les visites a les webs, xarxes socials i també establiments físics (si és que n’hi ha), etc. Tot això, finalment, es veurà traduït en forma de beneficis per l’empresa tant quantitatius com qualitatius.

HISTÒRIA I DESENVOLUPAMENT

Fig.1: Xarxes socials. Font: Creació pròpia

L’any 1996 apareixen les xarxes socials virtuals i posteriorment, gracies a aquest fet, van aparèixer també els mitjans socials.

Les xarxes socials cal entendre–les com estructures socials on es creen relacions entre membres d’una mateixa comunitat. Les xarxes socials conceben la web com un lloc d’interacció virtual on cadascú té el seu perfil propi i pot compartir continguts multimèdia.

Per les empreses, les xarxes socials, obren un gran ventall d’oportunitats però també tot un seguit de reptes.  En quines xarxes socials ha d’aparèixer una empresa? En totes? En una? Com cal escollir-les? Quin contingut o funció han de tenir? Que volen que aporti el fet d’estar presents a Internet?

Vídeo 3: Escollir xarxes socials. Font: Youtube

En els seus inicis, els Community Managers eren els encarregats d’administrar els fòrums de les webs de les empreses i respondre els emails de “contacta amb nosaltres”. Tanmateix a partir de 1996, quan es va produir el boom de l’Internet i van aparèixer les xarxes socials, aquesta figura va anar guanyant poder dins de l’empresa fins a esdevenir una peça clau de l’equip.

Fig.2: Prosumidors. Font: Pinterest

Els consumidors digitals del món 2.0 són també anomenats “prosumidors” (productor + consumidor). Això significa que el propi consumidor apart de consumir dades, també les produeix. Els consumidors 2.0 s’identifiquen per ser experts, productors d’informació, estar connectats, estar ben informats, ser infidels, esperar honestedat, ser impacients, ser poderosos, els hi agrada provar coses noves, utilitzen el llenguatge 2.0 i són multitasca. Actualment, el consumidor 2.0 ha aconseguit tenir més poder que no pas els consumidors físics ja que tenen més informació a la seva disposició i poden contrastar-la, tenen el control de la interacció i finalment, utilitza els espais 2.0 per donar a conèixer què vol, què espera i què no li agrada o no li sembla bé.

Fig.3: Futur CM. Font: Creació pròpia

De cara al futur, com sempre incert i disruptiu, trobem diverses teories i opinions. Per una banda, la percepció de que els Community Managers esdevindran un dels factors d’actiu més important de les empreses i per
altra banda, la visió d’aquells que creuen que en un màxim de 10 anys aquesta figura haurà desaparegut per complet perquè tots els individus de la empresa hauran d’interactuar i treballar amb el 2.0.

LA FIGURA DELS COMMUNITY MANAGERS EN EL MÓN DE LA PUBLICITAT I LES RELACIONS PÚBLIQUES

Primer de tot cal entendre la diferencia entre la publicitat i les relacions públiques.

Vídeo 4: Diferència entre Publicitat i Relacions Públiques. Font:Youtube

Des de finals dels anys 90, quan apareix la figura dels Community Managers, el món de PIRP i els CM han estat lligats de manera molt propera. Actualment és impensable pensar en publicitat i relacions públiques sense tenir en ment el món de l’Internet. Les empreses utilitzen aquest nou món 2.0 per donar-se a conèixer i crear relacions amb els seus públics. És en aquest àmbit on treballa el Community Manager.

Una de les preguntes més rellevants és: com crear blogs exitosos?

Un blog és un lloc Web que s’actualitza de manera periòdica i té com a contingut articles ordenats cronològicament, el primer dels quals és el més recent, de un o diversos autors. La importància del blog com a mitjà de comunicació rau en el seu caràcter bidireccional i en la facilitat per crear xarxes amb altres blogs i altres mitjans. Així doncs, per poder aconseguir un blog exitós és de vital importància definir quin és el perfil del públic de l’empresa, què necessita aquest públic, què vol veure i quin tipus de informació vol rebre. Alguns exemples de blogs exitosos:

 

Fig.4: Marca Personal. Font: Pinterest

Finalment, un factor fonamental és la marca personal dels CM. El concepte de marca personal o personal branding consisteix en considerar el nom d’una persona com si fos una marca. Això permet als professionals a fer-se un lloc en les ments dels consumidors i posicionar-se com una marca més. La marca personal, ha de ser creada, comunicada i publicitada amb la finalitat de diferenciar-se de la resta de professionals per tenir major èxit i renom a les xarxes socials, i a Internet en general.El Community Manager no només ha de crear una marca personal sinó també n’ha de crear una per als seus clients.

Una vegada creada la marca, el més important és donar-la a conèixer i establir una comunicació clara amb la comunitat a la que es dirigeix per poder informar i rebre un feedback útil. Per tenir una marca personal poderosa ha de ser consistent, creativa, memorable i de confiança.

CONCLUSIONS

Així doncs, després d’haver analitzat la figura dels CM, les seves funcions, tasques, etc. Podem observar que la seva feina ha estat i està essent un pilar fonamental per la comunicació de les empreses en aquest món digital ja que gràcies a la seva labor és possible establir relacions profundes i duradores entre l’empresa i els clients, fet que es veurà reflectit en el compte de resultats i balanç final de l’empresa, de forma positiva (sempre hi quan el CM actui de manera adequada). La qüestió es veure al llarg d’aquestes pròximes dècades, com evoluciona aquesta figura i si realment guanyarà encara més importància o la perdrà del tot.

T’ha semblat interessant i creus que n’has après? Prova el joc! 

BIBLIOGRAFIA i WEBGRAFIA

Eduardo Martínez, 2013. ¿Qué es un CM cuáles son sus funciones? http://comunidad.iebschool.com/iebs/general/que-es-un-community-manager/

El Blog de la comunicación, 2013. ¿Qué aporta un Cm a tu empresa? https://srmediacom.wordpress.com/2013/03/06/que-aporta-un-community-manager-a-tu-empresa/

Carlos Carbellido Monzó, 2013. Razones por las que una empresa debe estar presente en Facebook. 
http://www.uncommunitymanager.es/motivos-facebook-empresas/

Javier Fernández, 2014. Diez ventajas que aporta un CM en la empresa http://www.agenciacm24.com/diez-ventajas-que-aporta-un-community-manager-en-la-empresa/

Raquel Cortés, 2015. Guía para CM: cómo crear una marca personal
http://www.internacionaldemarketing.com/blog/curso-community-manager-marca-personal/

Carles Garrigós, 2008. Les xarxes socials
http://es.slideshare.net/Naxarg/les-xarxes-socials-presentation-785878

La teva web, 2016. Les xarxes socials, un món desconegut per les empreses. https://www.latevaweb.com/impactodelasredessocialesenlasempresas-ca.html

MEJILLA LANO, Juan Carlos. La guia del Community Manager. 4ª Edición, Madrid: Ediciones Anaya 2015. 400 p. ISBN: 978-84-415-3408-7

MARTA MARÍN GRIMA, Treball individual “Community Managers”. Comunicació Digital Interactiva, UVIC.