PRESENTACIÓ

Des de l’exposició de la nostra intimitat a les xarxes socials com la mostra de la comunicació comercial de les empreses, i molt més, la vitalitat s’ha tornat quelcom diari per a tots nosaltres, tot i ser un concepte encara molt desconegut i que ens queda molt per a descobrir.

DESENVOLUPAMENT

El marketing viral treballa amb tècniques pròpies del marketing amb l’intent de treure el màxim rendiment i explotar el servei que ofereixen les xarxes socials i altres mitjans electrònics. Tot això amb la finalitat d’incrementar de forma exponencial la seva notorietat dins el mercat. Moltes vegades es fa la comparació del fenomen de la viralitat amb l’expansió d’un virus, per fer-ho de forma més connectada, diguem un virus informàtic. La comunicació viral en aquest cas seria el boca-orella a través de mitjans electrònics.

El marquting viral engloba altres conceptes altres vegades anomenats marqueting encobert per exemple. Aquest fa referencia, dins el món en línia, a l’ús d’eines, com blogs, com a mitjans dissenyats per a la provocació del boca-orella digital per a la divulgació d’un nou producte o servei. Aquesta forma seria la via primitiva en què es va començar a exercitar el marketing viral: es va començar per la focalització en el “control” dels líders d’opinió per acabar evolucionant cap a la filosofia de focalitzar-se amb el contingut de la comunicació, no amb qui la comunicava. El marketing viral sorgeix com a resposta a la ja immunitat per part dels usuaris a la comunicació i els seus missatges comercials.

La viralitat és un concepte molt verd, molt nou, en termes acadèmics es detecten molts buits informatius pel que fa a les especificacions, sobretot quan es tracta de parlar del funcionament d’aquest concepte.

Des de la publicitat acadèmica es va percebe el fenomen de la viralitat com l’extensió evolucionada del boca-orella; es tractava de la mateixa idea més nodrida i enfocada de forma mediàtica. Els missatges virals es convertien en el nou paradigma de la comunicació viral.

A la viralitat se li han d’associar disciplines com la sociologia, l’economia, la psicologia, la teoria del llenguatge, la geografia, entre molts d’altres i sobretot a les teories i estudis de marketing i de la comunicació. Es tracta d’una activitat transversal que s’ha d’enfocar de forma multidisciplinària.

No hi ha estudis com a tal que relacionin o en què es donin les claus creatives, les quals assegurin un efecte viral sobre la comunicació treballada. Si un busca la clau màgica per a obtenir el millor resultat, en el món de la comunicació no existeix. El que sí que existeixen són tècniques, sobre estudis previs, per a obtenir el resultat més eficient.

En portar el concepte de la viralitat en el món del marketing, on es calcula tot fins al mil·límetre, s’ha de fer menció a dos personatges per a introduir-nos en les bases del funcionament de la viralitat: Allport i Postman (1973). La seva no és una participació en aquest concepte sinó en la difusió de rumors. L’Allport i Postman van proposar la proporcionalitat matemàtica per a difondre un rumor, en la que postulaven que: El rumor és proporcional a la importància multiplicada per a l’ambigüitat del mateix rumor.

psicologia-del-rumor-gordon-w-allport-leo-postman-680311-MPE20520172678_122015-O

En altres paraules, el rumor es difondrà en menys o menys plenitud segons la importància, del tema que toca, per als individus afectats, multiplicada per l’ambigüitat de la prova o testimoni del tema citat. Si la importància o l’ambigüitat són igual a 0, no hi ha rumor.

Traduït al món actual i al marketing viral, aquesta fórmula ens serveix a petites mesures per a poder prevenir i estimar, sobre dades investigades, sobre la difusió viral de la comunicació en concret. El problema és que en l’actualitat encara no existeixen prous dades com per a confiar 100% en el resultat d’aquesta fórmula i que per altra banda, les condicions comunicatives han evolucionat.

Viralitat = Creació Creativa (emocional+racional) x Ambigüitat de la creativitat

col_2837

Els estudis que s’han realitzat fins a l’actualitat, tot i no tindre cap clau o mètode a seguir, proporcionen dades significatives pels que ens trobem dins el món de la comunicació: Els elements amb major viralitat són, en un alt percentatge, elements basats en les emocions (negatives o positives) explicats a través de la retòrica conceptual. És aquí on molts estudiosos reneguen llavors d’associar la fórmula de divulgació de rumors amb la viralitat, ja que la comunicació conceptual juga un gran papar en la viraitat i aquí l’ambigüitat juga un gran paper, tot i que no sempre, pel que la fórmula no es podria aplicar en tots els casos. Ara bé, si a consonància amb l’evolució de la comunicació dels darrers anys s’actualitza la fórmula, ja que s’hi ha d’aplicar sota condicions diferents més que els rumors o el boca-orella, i en comptes de multiplicar, operació en la qual si un dels factors és 0 la fórmula resulta 0, se sumessin els diferents factors, la viralitat, de menor a major nivell, sempre seria possible.

V= CC + A

Dins del marketing viral trobem diverses tècniques per les quals es du a terme aquesta activitat; des de tècniques tan senzilles com la provocació a pitjar compartir en algun post d’alguna xarxa social com la creació d’un contingut potent, el qual genera controvèrsia o expectació, donant motius als usuaris per a fer publica i compartir la informació. Cada dia més apareixen noves formes per a aconseguir una acció que es faci viral. Treballant amb marketing viral, la innovació és el primordial, i no només la innovació com a tal sinó també la de reinventar-se per a poder innovar.

Els mètodes més utilitzats són:

– Provocar la viralització a canvi d’una recompensa

– Marketing encobert: a través de mitjans digitals es declaren opinions que afavoreixen a la marca. Aquestes opinions o són provocades, o persones de la mateixa empresa.

– Agrupació de fans: creació d’espais virtuals on els usuaris disposen d’un espai on parlar sobre la marca, hi assisteixen llavors només els interessats, això si, tenen recompenses com promocions.

– Bases de dades: l’exemple perfecte serien les xarxes socials en què l’usuari es registra i té la possibilitat d’invitar a altres i fer popular l’espai digital

CONCLUSIONS

Hi ha moltes altres tècniques, la llista mai acabaria, ja que cada dia creix més i més. La tendència, com s’ha mencionat anteriorment, és la de la focalització dels esforços en el contingut de la comunicació.

En definitiva es pot dir que el marketing viral i la comunicació viral no es poden encasellar sota unes pautes a seguir, com en una recepta de cuina. És la suma de moltes parts, i seguint amb l’analogia de la viralitat i els virus, cada virus és diferent; també ho és la seva expansió. La viralitat doncs encara és un recent nascut dins el món de la comunicació, i encara ens sorprendrà cada dia amb noves tècniques i inesperats resultats.

A continuació s’exposen diversos exemples de comunicacions que han esdevingut virals:

Heineken

WesJet

Coca-Cola

Nescafé

Powerade

PRESENTACIÓ PREZI

BIBLIOGRAFIA

Gananci, A., “¿Qué es el marketing viral? Definición y ejemplos”[En línia]. gananci.com,2014 < http://gananci.com/que-es-el-marketing-viral-definicion-y-ejemplos/> [Data de consulta 29 de març 2016]

“Marketing viral”, Es.wikipedia.org [En línia].2016 <https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_viral> [Data de consulta 1 d’abril 2016]

Oliver, B., “¿Qué es el marketing viral?” [En línia]. About.com en Español, 2016 <http://tendenciasweb.about.com/od/memes-y-viralidad/a/QuE-Es-El-Marketing-Viral.htm> [Data de consulta 26 de març 2016]

 “Psicología del rumor”, Es.wikipedia.org [En línia]. 2016 <https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_del_rumor> [Data de consulta 1 d’abril 2016]

“Psicología del Rumor | La guía de Psicología” [En línia]. Psicologia.laguia2000.com, 2009 <http://psicologia.laguia2000.com/general/psicologia-del-rumor-2> [Data de consulta 1 d’abril 2016]

Sivera-Bello, s., Marketing viral: claves creativas de la viralidad publicitaria – tesis, 1, Ramón Llul, Barcelona, 2015 (versió PDF) [Data de consulta 24 de març 2016]