Les oportunitats de crear un blog per a qualsevol usuari d’internet són infinites. Cada vegada més i més gent s’anima a crear contingut per a la xarxa i tothom consumeix aquest tipus de comunicació. La diversitat de temes, gèneres, estils… és també infinita però la qualitat dels textos, moltes vegades és escassa.


CONSELL 1: PATRONS D’OBSERVACIÓ

Els dissenyadors web, a l’hora de crear l’estructura d’una pàgina utilitzen patróns de visualització per “guiar” els ulls dels usuaris a l’hora d’observar-la.

FPatró en “F”

1. Moviment horitzontal d’esquerra a dreta a la part superior.
2. Moviment vertical per la part esquerra de la pantalla.
3. Moviment horitzontal, més curt que l’anterior.
4. Moviment vertical a la part esquerra de la pantalla.

Exemple: Universitat de Vic


EPatró en “E”

1. Moviment horitzontal d’esquerra a dreta a la part superior.
2. Moviment vertical per la part esquerra de la pantalla.
3. Moviment horitzontal al mig.
4. Moviment vertical a la part esquerra de la pantalla.
5. Moviment horitzontal a la part baixa.


L InvertidaPatró en “L” Invertida

1. Moviment horitzontal a la part superior de la pantalla.
2. Moviment vertical a la part esquerra.

Exemple: Facebook: LoCat


CONSELL 2: ESTRUCTURA DE LA “PIRÀMIDE INVERTIDA”

La piràmide invertida és una estructura narrativa utilitzada en periodisme a l’hora de redactar les notícies. (Exemple: UVic: Notícies)

Captura de pantalla 2016-03-08 a las 19.26.19

Es tracta d’organitzar la informació presentant les dades de major a menor importància a través de les preguntes: Què?, Qui?, Quan?, On?, Per què? i Com? (Les 6 W)

D’aquesta manera es manté l’atenció del lector dosificant els punts d’interès. En distingim tres nivells.

Captura de pantalla 2016-03-08 a las 19.45.22

Font: Como escribir para la web (Franco, 2009)

Nivel Bàsic: El nivell bàsic d’utilització de la piràmide invertida implica únicament la ubicació del text en una pàgina web. Aquest nivell suposa l’estructura lineal del text: la narració ordenada d’un text que impliqui llegir-lo de dalt a baix en lloc de alternar-ne l’ordre.


Captura de pantalla 2016-03-08 a las 19.45.33

Font: Como escribir para la web (Franco, 2009)

Segon Nivell: En aquest nivell, l’autor/editor realitza l’exercici de jerarquització i classificació del text. A partir del tema principal defineix subtemes que son presentats o introduïts per títols dins la mateixa pàgina.

Si l’autor/editor aconsegueix crear una independència total per cada un dels subtemes, permetrà a l’usuari una lectura no lineal dins la mateixa pàgina. És a dir, podria escollir un subtema que més li interessés.


Captura de pantalla 2016-03-08 a las 19.45.43

Font: Como escribir para la web (Franco, 2009)

Tercer Nivell: Al tercer nivell d’ús de la piràmide invertida, l’autor/editor aprofita el potencial que té l’enllaçament de webs.

També s’exigeix a l’autor/editor la jerarquització i classificació de la informació. Com en el nivell anterior, es planteja un tema principal i la informació es classifica en subtemes que, en aquest cas, són enllaços a altres pàgines. L’ordre en que són presentats aquests subtemes pot suggerir una “ruta de navegació” però l’usuari pot optar per una “ruta alternativa”.


CONSELL 3: LONGITUD DELS TEXTOS

A la web s’ha d’escriure de manera breu a causa del cansament que provoca als usuaris llegir a través d’una pantalla.

Jakob Nielsen diu que, a l’hora d’escriure per internet, no utilitzem més del 50% del que hauríem fet servir per escriure en una publicació impresa. També diu que un text llarg podria contenir més informació però podria suposar massa temps a l’hora de llegir-lo i els usuaris buscarien textos més curts.

S’ha d’intentar transmetre la màxima informació en un mínim de paraules.


CONSELL 4: PIRÀMIDE INVERTIDA HORITZONTAL

La piràmide invertida horitzontal consisteix en fer que les primeres paraules siguin portadores d’informació. Aquesta tècnica també s’ha d’utilitzar als principis de cada paràgraf, títols que separen blocs temàtics, peus de foto…

Captura de pantalla 2016-03-09 a las 15.50.16


CONSELL 5: ORDRE DELS ELEMENTS I PUNTUACIÓ

Les frases, els títols i els inicis de cada paràgraf s’han d’estructurar de tal manera que comencin amb les paraules que l’autor/editor consideri més rellevants. D’aquesta manera es provoca una atracció a l’usuari i es crea curiositat perquè segueixi llegint el text.

Hi ha una relació directa entre el nombre d’idees que s’intenten introduir a la frase, la puntuació per escriure-la i la llargada.

Les frases llargues obliguen a l’usuari a establir relacions complexes entre les idees i són difícils de llegir i entendre.

“Una frase de més de 30 paraules resulta difícil d’entendre. Una de 55 és gairebé impossible mantenir la claredat de la frase. I una frase de més de 70 paraules és una emboscada.” (Flesch, 1893)


CONSELL 6: TRENCAR LA UNIFORMITAT DEL TEXT

TÍTOLS QUE IDENTIFIQUEN BLOCS TEMÀTICS

Els textos s’han de dividir en subtemes i cada un d’ells ha de tenir un títol que els identifiqui. Aquest títol ha de tenir sentit i ha de proporcionar la informació necessària al lector perquè sàpiga què podrà llegir en els paràgrafs següents.

En una lectura superficial, els usuaris trobaran fàcilment els títols i  seleccionarà els que més li cridin l’atenció. Per això s’han d’escriure seguint la mateixa pauta per escriure títols: l’estructura de piràmide invertida horitzontal.

ÚS DE LA NEGRETA

És un recurs que s’utilitza per diferenciar: les preguntes en una entrevista (distingir entre pregunta i resposta), les primeres paraules d’elements dins d’una enumeració i paraules soltes o frases completes dins un text segons la importància.

6 Consells i Instruccions per l’ús de negreta

PARÀGRAFS CURTS

Els paràgrafs curts faciliten la lectura superficial i, d’aquesta manera, l’obtenció d’informació buscada. No es tracta de separar el text en paràgrafs, sinó que cada idea del text ha d’estar en un paràgraf diferent. Així s’evita trencar o separar elements que han d’anar junts.


CONSELL 7: ESCRIURE EN ALTRES FORMATS: MICROBLOGS

Els microblogs són una derivació dels blogs tradicionals amb la particularitat que s’envien missatges curts, normalment de menys de 200 caràcters.

Permet publicar enllaços, imatges, àudios, vídeos… a qualsevol usuari i que aquests elements siguin vistos per qualsevol tipus de públic.

La limitació de caràcters del format obliga a que la seva redacció sigui tan exigent com la primera frase d’un títol.

Els microblogs més utilitzats i coneguts:

Font: Imatges de Google

Font: Imatges de Google

 

Font: Imatges de Google

 

Font: Imatges de Google

Font: Imatges de Google

CONSELL 8: CONSELLS PER ESCRIURE A TWITTER
  • Utilitzar titulars: En tan sols 140 caràcters s’ha de transmetre una frase atractiva i informativa que plantegi una idea completa i generi una reacció al lector.
  • Ser creatiu: Utilitzar frases originals per augmentar la reacció de l’usuari.
  • Evitar les abreviacions: Per evitar l’eliminació de paraules s’abrevien algunes paraules per escurçar-les. Això fa que el missatge no s’entengui i perdi força.
  • Descartar la partició d’una entrada: A vegades resulta impossible no sobrepassar el 140 caràcters i es divideix l’entrada en dues. Això pot confondre el lector i es perd l’escència del microblog.
  • Ser breu: La concisió es una de les claus de la bona redacció.
  • Utilitzar frases curtes: Són més impactants.
  • Utilitzar l’exclamació: Quan les paraules són limitades, el signe d’exclamació afegeix impacte.
BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA

Franco, Guillermo. (2009). Cómo escribir para la web. Austin: Knight Foundation.

Galinus. (2009). http://galinus.com/es/articulos/guia_escribir_para_web.html

Redondo, Sergio. (2013). http://sergioredondo.com/2013/08/01/como-escribir-para-la-web/

Slideshare. es.slideshare.net/fernelanio/la-piramide-invertida-horizontal

TV3. (2012). http://www.ccma.cat/video/embed/4353150